تازه های قوانین

۱۳۹۸-۱۰-۰۱

الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

شماره۳۶۱۶۹/ت۵۳۳۸۴هـ             ۱۳۹۶/۳/۲۹ الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲)  اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و […]